top of page

VIRKSOMHEDSFORHOLD OG FORRETNINGSBETINGELSER

Advokat Mark Jakob Thorsen

Skalbakken 8 A

DK-2720 Vanløse

CVR nr. 28 95 94 94

Advokat Mark Thorsen er som advokat beskikket af Justitsministeriet og er medlem af Advokatsamfundet.

Thorsen Advokater drives som en enkeltmandsvirksomhed med advokat Mark Thorsen som personlig og eneste, ansvarlige indehaver.

 

BANKER

 

Virksomheden benytter Nykredit Bank A/S som bank og har klientbankkonti i denne bank.

FORSIKRING

 

Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler i Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V.

 

REGLER MOD HVIDVASKNING

 

Virksomheden er undergivet de forpligtelser, der følger af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (”Hvidvaskningsloven”). Loven medfører, at der skal indhentes oplysninger om alle kunders (klienters) identitet. Under hensyn hertil skal der modtages følgende oplysninger: For personer skal modtages oplysning om navn, adresse og cpr. nr. Som dokumentation for kundens identitet er det et krav at modtage kopi af pas eller kørekort. For selskaber og andre juridiske personer skal oplyses cvr. nr., juridisk form, ledelsens navne, tegningsregel, ejernes navne samt navn, adresse og cpr. nr. på de fysiske personer, der i sidste instans kontrollerer den juridiske person. Loven indebærer, at Virksomheden ikke må påbegynde sagsbehandlingen, førend Virksomheden har modtaget de i henhold til loven fordrede identitetsoplysninger. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til loven i minimum 5 år efter kundeforholdets ophør.

 

 

ADVOKATETISKE REGLER

 

Advokat Mark Thorsen er i sit virke som advokat underlagt de advokatetiske regler vedtaget af Advokatrådet.

Man kan læse om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside.

 

 

KLAGER TIL ADVOKATNÆVNET

 

Advokatnævnet er et lovbestemt og uafhængigt klagenævn, der behandler klager over advokater. Hvis du ønsker at indgive klage, skal du være opmærksom på, at der er to typer af klager, som Advokatnævnet behandler:

 

  • Salærklager, som handler om, hvorvidt en advokat har taget et rimeligt honorar for sin ydelse. Advokatnævnet kan godkende eller nedsætte honoraret.

 

  • Adfærdsklager, som handler om, hvorvidt advokaten har handlet i strid med god advokatskik. Hvis Nævnet mener, at en advokat har tilsidesat god advokatskik, kan Nævnet give advokaten en sanktion.

 

Advokatnævnet har adresse i Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

 

Advokatnævnet kan kontaktes pr. mail: postkasse@advokatnaevnet.dk (der også modtager krypterede e-mails) samt telefonisk i tidsrummet 09.30 - 12.30 på telefon 33 96 97 98.

 

Klagesager kan også indgives digitalt til en klagesagsportal.

 

PERSONDATA

 

Virksomheden betjener primært erhvervsvirksomheder samt fonde og foreninger som kunder.

 

I det omfang vi som led i vores arbejde behandler personoplysninger, søger vi at sikre størst mulig fortrolighed for sådanne oplysninger.

 

Vi bruger alene oplysningerne i forbindelse med opgaveløsningen, behandler dem altid fortroligt og videregiver dem ikke til eksterne samarbejdspartnere eller til tredjemand udover hvad der er sædvanligt og udgør en integrereret del af opgaveløsningen.

 

Du kan altid henvende dig til virksomheden og få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig, ligesom du altid kan få rettet ukorrekte oplysninger eller bede om at få oplysningerne slettet.

 

 

FORRETNINGSBETINGELSER

 

Nedenstående forretningsbetingelser er, medmindre andet aftales skriftligt, gældende for opgaver, som kunderne (klienterne) anmoder advokat Mark Thorsen (Virksomheden) om at udføre.

 

1 Modtagelse og oprettelse af opgaver (sager)

 

1.1
Virksomheden bekræfter og anerkender hurtigst muligt modtagelsen af en opgave, og såfremt det skønnes nødvendigt, eller kunden fremsætter ønske herom, beskrives opgaven i hovedtræk overfor kunden.

 

1.2
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og de af Virksomheden fastlagte interne procedurer for belysning af eventuelle interessekonflikter, foretager Virksomheden i forbindelse med oprettelsen af sagen en sikring af, at der ikke består interessekonflikt eller foreligger inhabilitet.

 

1.3
Virksomheden er undergivet bestemmelserne i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af penge og finansiering af terrorisme og har derfor udarbejdet interne regler herom. Virksomheden har i den forbindelse pligt til at indhente identitetsoplysninger fra nye kunder såvel som fra eksisterende kunder, der ikke tidligere har afgivet identitetsoplysninger.

 

 

2. Udførelse af sager

 

2.1
Virksomheden udfører alle sager i overensstemmelse med retsplejelovens regler om udøvelse af advokatvirksomhed samt anden relevant lovgivning. Herudover behandles alle sager i overensstemmelse med de af Advokatrådet fastsatte advokatetiske regler.

 

2.2
Omfanget af den juridiske bistand, som ønskes af kunden i relation til en given sag, aftales løbende, og Virksomheden forpligter sig til at yde kvalificeret juridisk rådgivning samt til at levere aftalte advokatydelser til aftalt tid.

 

 

3. Honorarberegning 

 

3.1
Virksomheden vil tilstræbe at udføre enhver opgaveløsning for et honorar, der står i et rimeligt forhold til den ydede indsats til opgavens løsning. I den forbindelse tilstræbes altid at håndtere opgaven på rette niveau.

 

3.2
Virksomheden fastsætter honoraret med udgangspunkt i den tid, der medgået til løsning af opgaven. Ud over den tid, der anvendes på en sag, indgår i beregningen af honoraret en række forhold, herunder omfanget af specialviden nødvendig for sagens løsning, sagens værdi, sagens betydning for kunden, sagens kompleksitet, det opnåede resultat samt det med behandlingen og løsningen af sagen forbundne ansvar.

 

3.3
Alle sager søges af Virksomheden løst for et honorar, som står i rimeligt forhold til sagens værdi, men navnlig i relation til sager af mindre værdi kan der forekomme tilfælde, hvor honoraret ikke vil komme til at stå i rimeligt forhold til sagens værdi.

 

3.4
Efter anmodning vil kunden i forbindelse med påbegyndelsen af en sag blive oplyst om honorarets forventede størrelse, såfremt det er muligt at anslå dette henset til sagens karakter. Hvis det ikke er muligt at anslå honoraret, vil kunden modtage oplysning om måden, hvorpå honoraret vil blive fastsat. I forbrugerforhold vil kunden modtage oplysning om det forventede honorar, inden opgaven påbegyndes.

 

3.5
Nødvendige omkostninger og udlæg, som afholdes af Virksomheden i forbindelse med en sag, betales af kunden ud over honoraret. Almindelig sekretærbistand er inkluderet i honoraret.

 

 

4. Betalingsbetingelser

 

4.1
Virksomheden fakturerer som udgangspunkt kunden, når en sag afsluttes eller efter forud fastsatte tidsintervaller, som aftales med kunden. Virksomheden er dog altid berettiget til at a conto afregne længerevarende sager.

 

4.2
Betaling skal ske senest 14 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling er Virksomheden berettiget til at opkræve renter i henhold til rentelovens til enhver tid gældende regler. Honorar tillægges moms i henhold til momslovgivningen.

 

 

5. Forvaltning af klientmidler

 

5.1
Midler, der indbetales til Virksomheden, indsættes i overensstemmelse med gældende klientkontoregler på en klientkonto i et pengeinstitut i Danmark, og forvaltes og forrentes i henhold til Advokatsamfundets regler.

 

Pr 1. juni 2015 er indført ændrede regler om dækning af indskud i tilfælde af, at et pengeinstitut bliver nødlidende. De tidligere regler om, at der var fuld dækning af indskud på advokaters klientbankkonti er ophævet, og der gælder således samme regler for klientbankkonti som for almindelige bankkonti. Dette betyder, at klienter, der både har indestående på egne konti og på Virksomheden klientbankkonto i samme bank, kun kan få dækket i alt 100.000 € via garantiordningen.

 

Medmindre der indgås en skriftlig aftale om andet, vil midler, der indbetales til Virksomheden som betroede midler, blive indsat på Virksomhedens klientbankkonto i Nykredit Bank. Kunde, der har en særlig interesse i valg af bank til brug for indsættelse af betroede midler, opfordres til at give Virksomheden skriftlig meddelelse herom senest samtidig med overførsel til Virksomheden.

 

Virksomheden påtager sig ikke ansvar for tab, forårsaget af, at den bank, hvori indsættelse af betroede midler på en klientbankkonto finder sted, er eller bliver nødlidende.

 

 

6. Fortrolighed og insiderhandel

 

6.1
Virksomheden er forpligtet til at behandle alle oplysninger, som ikke i forvejen er offentligt tilgængelige, som fortrolige. Alle ansatte i Virksomheden er pålagt tavshedspligt, og der er etableret særlige sikkerhedsprocedurer i relation til håndtering af fortrolige oplysninger og materiale.

 

6.2
Alle i Virksomheden er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og gældende restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer. Virksomheden har etableret internt regelsæt og procedurer til forebyggelse af insiderhandel.

 

 

7. Ansvar, ansvarsbegrænsning og ansvarsdækning

 

7.1
Virksomheden er ansvarlig for den bistand, som ydes, i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

 

7.2
Virksomhedens ansvar er dog begrænset til DKK 10 millioner for hver sag, og Virksomhedens ansvar kan ikke overstige DKK 20 millioner for krav rejst af samme kunde inden for et kalenderår og det umiddelbart følgende kalenderår.

 

7.3
Virksomhedens ansvar omfatter ikke følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

 

7.4
Virksomheden har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler i Codan Forsikring, Gammel Kongevej 60, 1790 København V, der dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirk­som­heden udøves.

 

7.5
Virksomheden er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af kundens øvrige rådgivere, uanset om sådanne rådgivere er engageret med Virksomheden bistand.

 

 

8. Lovvalg og værneting

 

8.1

Eventuelle tvister mellem Advokatfirmaet Mark Thorsen og en kunde afgøres i henhold til dansk ret, og tvister kan alene indbringes for danske domstole.

 

 

MARTS 2023

bottom of page